הנחיות למעבר בין חוגים

בקשת מעבר בין חוגים

בקשת מעבר בין חוגים

תקופת השינויים להגשת בקשות למעבר בין חוגים לסמסטר אביב תש"ף הסתיימה.

בקשות למעברים בין חוגים לסמסטר סתיו תשפ"א יש להגיש לקראת תום סמסטר ב'.

הודעה, פרטים והנחיות לאופן הגשת הבקשה יפורסמו במהלך חודש יוני.

מדור רישום וקבלה.