לימודי השלמות | המכללה האקדמית תל חי

לימודי השלמות

לימודי השלמות

קורסי השלמה בתכנית לתואר שני במדעי המים:

מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי הטבע שיחסרו להם קורסים בסיסיים במדעי המים יחויבו להשלימם, על פי קביעת ועדת ההוראה של התכנית.
 הקורסים הנדרשים יהיו בתחומים הבאים: הידרוגיאולוגיה, הידרוכימיה, לימנולוגיה, מבוא ל- GIS וטכנולוגיות לטיפול במים ושפכים. 
המועמדים יוכלו להשלים את הקורסים החסרים מתוך תכנית הלימודים לתואר הראשון של החוג למדעי הסביבה או במוסדות אחרים (באישור ועדת ההוראה). 
היקף ההשלמות יקבע אישית לכל מועמד על ידי ועדת הקבלה של החוג.  
תלמיד החייב בהשלמות יהיה במעמד של "תלמיד על-תנאי". על סמך הישגיו בקורסי ההשלמה תחליט ועדת ההוראה אם לקבלו כ"תלמיד לתואר שני". 
"תלמיד על-תנאי" שיחויב בקורסי השלמה בהיקף של עד 7 נ"ז (ע"פ התכנית בחוג, או קורסים בהיקף דומה במוסדות אחרים) יוכל ללמוד אותם במקביל ללימוד הקורסים הסדירים של התכנית. 
במקרים מיוחדים תוכל ועדת ההוראה לאשר חריגה מהיקף זה. "תלמיד על-תנאי" שיחויב בקורסי השלמה בהיקף העולה על 7 נ"ז יידרש להשלימם בהצלחה לפני תחילת לימודיו בתכנית לתואר השני.