מידע לסטודנטים/ות במילואים- תל חי תשפ"ג

מטרות

מסמך זה מיועד עבור סטודנטים/ות המשרתים/ות בשרות מילואים ומטרתו לסייע, להכווין את הסטודנטים/ות לגורמים הרלוונטיים ולצמצם ככל הניתן את הפגיעה בלימודיהם.

רכז מילואים מטעם המכללה והאגודה:

תפקידו של רכז המילואים במכללה הוא לסייע לסטודנט אל מול מדורי המכללה השונים, במידת הצורך ולהנגיש את המידע עבור כלל הסטודנטים המשרתים במילואים.

סטודנט שחוזר לאחר שרות מילואים יקבל סל הטבות מהמכללה (יפורט בהמשך).

רכזת המילואים מטעם מכללת תל חי: תהילה שושן כהן (ראש מדור פניות הסטודנט), נמצאת בקמפוס מזרח במשרדי הדיקן. טלפון/ פקס- 04-8181541. מייל: [email protected].

פניות למילואים מטעם אגודת הסטודנטים תל חי:   מדור אקדמיה 

הגשת בקשה לולת"ם: יוגש באופן עצמאי ע"י הסטודנט/ית.

לפני הגשת ולת"ם ובשביל לחסוך את הבירוקרטיה ,אנו מציעים לכם/ן להפנות את קצין/ת הקישור לשוחח ישירות עם תהילה מהדיקנאט, כדי לקבל הסבר מסודר למה כדאי לדחות את המילואים שלא יצאו על תקופת מבחנים. 

במידה ולא הסתדר:

מה זה ולת"ם? ועדה לתיאום מילואים.

במידה ואינכם מקבלים מענה מהמפקד האישי שלכם בנוגע לדחייה/שינוי בצו המילואים ניתן להגיש בקשה לולת"ם.

זכאים להגיש: תלמידי מכינות שלומדים לימודים מלאים, סטודנטים להנדסאים וסטודנטים במכללה האקדמית לתואר ראשון/שני.

אופן הגשת הבקשה: הגשת הבקשה היא עצמאית דרך אתר המילואים.

הגשת הבקשה לדחייה או לקיצור השירות תתקבל רק לסטודנטים אשר קיבלו זימונים לשירות מילואים של 6 ימים ומעלה. בקשות ולת"ם מתחת ל-6 ימים לא יטופלו במדור ולת"ם.

במידה וסטודנט קיבל זימון לשירות מילואים שאורכו מעל 6 ימים, עליו להודיע על כך למזכירות החוג שלו (במידה והסטודנט לומד במסלול דו-חוגי עליו לעדכן את שתי מזכירויות החוגים שאליהם הוא משתייך), או לחליפין לשלוח מייל אישי לכל מרצה.

במידה והסטודנט/ית החליט/ה להגיש בקשה לולת"ם, יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מ-30 ימים לפני מועד הזימון.

הסטודנט/ית ימלא הבקשה באופן עצמאי. יש להיכנס לאתר המילואים, להדפיס את טופס הבקשה לולת"ם ולשלוח אליהם בחזרה (מספר הפקס רשום על גבי הטופס).

אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: מכתב אישי מודפס על קובץ וורד (סיבת הבקשה לולת"ם), מערכת שעות שבועית מודפסת, מערכת מבחנים בתקופת הבחינות מודפסת, צילום צו הקריאה.

תשובה מולת"ם תשלח ישירות אל הסטודנט/ית שהגיש/ה את הבקשה.

הגשת ערעור:

ניתן להגיש מכתב ערעור עד 7 ימים מיום הדיון בוועדה, סטודנט/ית המבקש/ת לערער על החלטת ולת"ם שולח/ת באופן אישי מכתב מודפס עם סיבת הערעור באמצעות הפקס למדור ולת"ם.

סטודנט/ית בעל התאמות לימודיות- יעדכן את אחראית המילואים מהמכללה (תהילה) 

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים:

סטודנט/ית יהיה זכאי/ת להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, מבלי שייפגעו זכויותיו בשל כך, כולל לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או קביעת ציון.

סטודנט/ית שביצע/ה שירות מילואים של 30 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר (קורס סמסטריאלי), או 30 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים (קורס שנתי), ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, יוכל לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף, כל זאת בתנאי שעדיין לא נבחן בקורס זה.

מטלות:

סטודנט/ית שנעדר/ת בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו (עד חמישה ימים), יידחה מועד הגשת המטלה במספר הימים לפחות בהן שירת במילואים . הסטודנט/ית ישלח בקשה אישית למרצה ומועד ההגשה החדש ייקבע בהתאם להחלטת המרצה.

מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית:

סטודנט/ית אשר נעדר/ת בשל שירות מילואים מקורסי מעבדה, סמינריון, סיור לימודי, סדנא או הכשרה מעשית, זכאי לקבל אפשרות להשלים את שהחסיר או לפטור אותו מהשתתפותו, או לאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר ללא תשלום נוסף, בהתייחס למהות הקורס ובתיאום עם המרצה. במידה ותהיה התנגדות מהמרצה יש להפנות את הבעיה לרכזת המילואים במשרד הדיקן.

בחינות:

בבחינות אמצע – סטודנט/ית שנעדר/ת ממועד מבחן אמצע במבחן אמצע לא יתקיים עבורו מועד ב', סטודנט/ית שנוכח/ת בבחינת אמצע וקיבל/ה ציון לא יוכל לערער עליו ולא להגיש בקשה למועד חריג. עם זאת, הסטודנט/ית יוכל לפנות למרצה בבקשה למבחן חוזר או להגשת עבודה שתהווה תחליף לבחינה שפוספסה. ההחלטה בהתאם לשיקול דעת המרצה.

בבחינות סוף סמסטר – סטודנט/ית שנעדר/ת מבחינה בשל שירות מילואים, יהיה זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד, על הסטודנט/ית להירשם למועד המיוחד בפורטל במועדי ההרשמה ולסרוק את צו הקריאה (צילום של הצו שנמצא באתר המילואים+ טופס 3010), המוכיחים את שירותו במילואים באחד משני המועדים לפחות.

סטודנט/ית ששירת/ה שירות מילואים של 9-2 ימי מילואים במהלך תקופת הבחינות יהיה זכאי לא להבחן המועד הבחינה המתוכנן לפי הפרוט הנ"ל:

  • שירות מילואים של 2-3 ימים רשאי לא להבחן במהלך 24 שעות לאחר חזרתו מהשירות.
  • שירות מילואים של 4-6 ימים רשאי לא להבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשירות.
  • שירות מילואים של 7-9 ימים רשאי לא להבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשירות.

סטודנט/ית שביצע/ה שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים או 21 ימי מילואים מצטברים יהיה זכאי להבחן בכל קורס שהיה אמור להבחן בו בתקופת הבחינות במועד נוסף בתום הסמסטר.

על אף כל האמור לעיל, אין זכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנטי/ית לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס, בהתאם לחוקי המכללה.

סיוע בהשלמת לימודים לסטודנט/ית לאחר שירות מילואים:

שיעורי עזר/חונכות: סטודנט/ית לאחר שירות מילואים זכאי לקבל חונכות להשלמת החומר החסר. מספר שעות החונכות מחושב על פי מספר ימי השירות במילואים:

  • 5-13 ימי מילואים = 10 שעות חונכות.
  • 14-20 ימי מילואים רצופים= 14 שעות חונכות.
  • 21 ימי מילואים רצופים ומעלה= 18 שעות חונכות.

לאישור שעות חונכות יש לפנות לרכזת המילואים של המכללה- תהילה.

סיוע נוסף:

סטודנט/ית ששירת שירות מילואים זכאי לעדיפות בהשאלת ספרים בספרייה ולאפשרות השאלת מספר ספרים מעבר לכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לחזרתו מהשירות ובהתאם לנוהלי המכללה.

צילומים/ הדפסות - סטודנט ששרת במילואים זכאי לקבל אישור צילומים, לפי החישוב של 50 צילומים/הדפסות עבור כל יום של שירות במילואים בהפחתת ימי סוף שבוע שישי שבת. האישור לצילומים/הדפסות ותדרוך ניתן במשרד הדיקן בצרוף טופס ימ"מ (3010).

הכרה ב- 2 נ“ז לאחר שירות של 14 ימים:

מתן הכרה של 2 נ"ז לתואר לסטודנט/ית המשרת/ת במערך המילואים בתקופה מצטברת של 14 ימי שירות במהלך שנת הלימודים האקדמית אחת.

ספירת ימי המילואים תחושב בתקופה שבין 17.10.21 ועד למועד ב' האחרון של אותו סטודנט.

ההטבה תינתן פעם אחת בלבד במהלך התואר לסטודנטים בתוכניות לתואר ראשון בלבד.

נ"ז יינתנו על חשבון קורס בחירה מתוכנית הלימודים של הסטודנט בפקולטה למדעי החברה והרוח ומקורס רוח כלל מכללתי לסטודנטים מהפקולטה למדעים וטכנולוגיה (בהתאם להחלטת ראש החוג).

נ"ז על שירות מילואים יהיו בתשלום מלא.

סטודנטים/ות בשנה ג' שיגישו בקשה לטובת קבלת נ"ז על שירות מילואים, אישור בקשתם תלוי בבדיקה של תוכנית הלימודים שלהם ויתרת נקודות הזכות שעליהם להשלים.

באחריות הסטודנט/ית למלא טופס בקשה לאישור 2 נ"ז בצירוף אישור על שירות מילואים (3010) פעיל של 14 יום מצטברים ומעלה - טופס הבקשה באתר האינטרנט המכללה האקדמית תל-חי < סטודנטים < דקן הסטודנטים < מילואים.

באחריות דיקן הסטודנטים לבחון את הבקשה ולאשרה. בקשה המאושרת מועברת לביצוע על ידי מנהל הלימודים.

זכאות לרישום מוקדם לקורסים:

סטודנט אשר נמצא בשרות מילואים בטווח התאריכים בהם מתקיימים ימי הרישום לקורסים , רשאי לפנות למזכירות החוג (לפני פתיחת מועד ההרשמה לקורסים) ולהעביר להם בצירוף צו מילואים את בקשותיו לשיבוץ, מזכירות החוג תדאג להליך הרישום (כלל זה תקף רק לתחילת שנת הלימודים ולא לתקופת השינויים בין הסמסטרים).

ערב הוקרה למשרתי מילואים:

לקראת סיום שנת הלימודים (טרם נקבע תאריך מדויק) ייערך ערב הוקרה לסטודנטים/ות אשר שרתו במילואים במהלך השנה האקדמית. הערב יתקיים במכללה/בקריית שמונה ויכלול ברכות מטעם המכללה, אגודת הסטודנטים, כיבוד ושי מפנק עבור המשרתים הפעילים. ההשתתפות בערב זה מותנת בהצגת טופס 3010 משנת הלימודים הנוכחית לרכז המילואים של האגודה. פרטים נוספים בהמשך.

מספר טיפים ממני אליכם:

בנוגע להגשת בקשת ולת"ם או שחרור ממילואים- בשנים האחרונות צה"ל אינו מאפשר למוסדות אקדמיים להתערב בנוגע לבקשות סטודנטים, ולכן אין טעם לבקש מהמכללה סיוע בבירוקרטיה.

במידה וקיבלתם זימון למילואים ולא שוחררתם ממנו- יש להתייצב אליו.

כדי לקבל שחרור ממילואים- מומלץ לפנות ישירות למפקד שלכם או לקצינת קישור של היחידה. ניתן למצוא פרטי התקשרות באתר המילואים.- אפשר ואף רצוי להפנות אותם לדבר עם תהילה מהדיקנאט על מנת שהיא תסביר את חשיבות השחרור בתקופת המבחנים.

כל בקשה לסיוע אקדמי יש לשלוח לאחראית מילואים של המכללה (תהילה).

לאחר סיום המילואים תקבלו במייל שלכם טופס שנקרא שמ"פ (שירות מילואים פעיל)/ טופס 3010. יש לשמור טופס זה על מנת לקבל סיוע מהמכללה, להשתתף בערב ההוקרה לסטודנטים במילואים וכן לצורך קבלת שכר מהמעסיק/ מביטוח לאומי.

על כל שאלה/בקשה/הצעה נוספת אנו זמינים לרשותכם .

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4034477
N6aq_KalvKedGi9TjozL32XObMZNAZOX_rcgJV1W1CE
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-LWKWpTIEOq1XOxYinYovNYScK2eoLBGlCS5j0Rwm3kc
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form