תיאוריות יסוד

תיאוריות יסוד

Accordion Title מבוא למנהל החינוך

מבוא למנהל החינוך

2 ש"ס (חובה), שנה א', סמסטר א'
הקורס יתמקד במגוון היבטים של תחומי התיאוריה הארגונית וההתנהגות הארגונית, תוך ניסיון ליישמם למאפיינים הייחודיים של הארגון החינוכי. כמו כן, יוצגו ויידונו היבטים פורמאליים ובלתי פורמאליים של התהליך הניהולי-ארגוני ותינתן תשומת לב לקשר בין הפרט והארגון בבית הספר ובמערכת החינוך בהקשרם הפסיכולוגי-ארגוני. זוויות ראיה של תחומים אלה יבחנו, ינותחו ויושוו, ויינתנו כלים להבנת תהליכים ארגוניים אלה במערכות חינוך ואחרות. בנוסף, הקורס יתבסס על תיאוריות קלאסיות וחדשניות.

Accordion Title מנהיגות בחינוך

מנהיגות בחינוך

2 ש"ס (חובה), שנה א', סמסטר  ב'
פיתוח תובנות בקרב הסטודנטים לגבי התופעות של מנהיגות וניהול בכלל, ובהקשר הבית-ספרי בפרט, הצגת הדילמות המרכזיות שמעלה העיון בנושא זה, בחינת תפקידם של המנהל, בעלי התפקידים בבית הספר והמורים כמנהיגים וראיית התופעות תוך התייחסות אל קצב השינוי ההולך וגובר בסביבתה של המערכת החינוכית. במהלך הקורס הסטודנטים יקבלו את הידע הנדרש להבנת סוגי המנהיגות הקיימים, לבחון אותם ולהבין כיצד להשתמש בהם במצבים ייחודיים מוגדרים וצפויים.

Accordion Title מדיניות החינוך

מדיניות החינוך

2 ש"ס (חובה), שנה א', סמסטר א'

הכרת מגמות ומאפיינים להתפתחות מערכת החינוך הישראלית מקום המדינה עד ימינו תוך התמקדות בתהליכי קביעת מדיניות החינוך, העמקת הידע וההבנה לגבי הדרך שעברה מערכת החינוך עד היום והבנת המורכבות ומגוון הרכיבים המשפיעים על עיצוב המערכת וקביעת המדיניות המנחה את התפתחותה. בנוסף, ניתוח השפעת העבר על התפתחות מערכת החינוך בהווה ובעתיד ודיון בדרכים לשפר איכותה על בסיס הידע שנצבר.

Accordion Title תיאוריות במנהיגות חינוכית

תיאוריות במנהיגות חינוכית

2 ש"ס (חובה), שנה א', סמסטר ב'
להקנות ללומדים בסיס תיאורטי להבנת התפתחות המנהיגות בכלל ומנהיגות חינוכית בפרט, לבחון את ההבדלים בין מנהיגות לניהול ואת יחסי הגומלין בין המנהיג למונהגים בהקשר הבית ספרי, להבין את מקומה ותפקידה של מנהיגות חינוכית בהובלת מוסד חינוכי להצטיינות ולמימוש יעדיו, לבחון את השפעותיהן של מנהיגות מתגמלת ומנהיגות מעצבת על התהליך החינוכי ועל עבודתם של אנשי הסגל ובעלי התפקידים במוסד החינוכי, להכיר מגמות גלובליות בחקר מנהיגות חינוכית וחקירה וניתוח של תופעת המנהיגות באמצעות התנסות ולמידה של תיאוריות ומודלים מובילים, בחינת מנהיגות שונים וביטוייהם בעבודה החינוכית המתבצעת ע"י מחנכים ובעלי תפקידים במערכת החינוכית.

תשתיות מחקר

תשתיות מחקר

Accordion Title מחקר כמותי בחינוך

מחקר כמותי בחינוך

2 ש"ס (חובה), שנה א', סמסטר א'

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים להבנת תהליך המחקרי בחינוך / בניהול, על כל שלביו ומרכיביו. נלמד כיצד לקשר בין מחקר לתיאוריה, נכיר מערכי מחקר מסוגים שונים והבעיות האפשריות בהם, סוגיות יסודיות במדידת משתנים – מהימנות ותוקף של מדידה. בנוסף, נציג מבחנים סטטיסטיים מסוגים שונים ונדע להתאימם להשערות, נלמד כיצד מציגים ומפרשים ממצאי מחקר ונתנסה ביישום הידע הנרכש בקורס באמצעות קריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים בתחום החינוך / הניהול וביצוע עבודת מחקר מסכמת (קצרה).

Accordion Title מחקר איכותני בחינוך

מחקר איכותני בחינוך

2 ש"ס (חובה), שנה א', סמסטר ב'

מטרת הקורס היא לחשוף את הלומדים לגישת המחקר האיכותנית בכלל ולמחקר האתנוגרפי בפרט. חשיפה זו נעשית במטרה לטפחם כ'מורים-חוקרים', בעלי מיומנויות עיוניות, יישומיות ואתיות לשם שיפור תפקודם האישי במרחב הבית-ספרי והקהילתי. בהיבט המעשי הקורס יכין את המשתתפים לקראת התכנון והביצוע של פרויקט הגמר.

קורסים סמינריונים

קורסים סמינריונים

Accordion Title מגמות חדשות בתכניות לימודים - תפקיד המנהל

מגמות חדשות בתכניות לימודים - תפקיד המנהל

מתכונת הקורס: סמינריון המשלב הוראה פרונטאלית והוראה מתוקשבת (בחירה)
היקף: 2 ש"ש (שנתי)   
תכנון לימודים הינו תחום הנוגע לכל היבט של פעילותן של מערכות חינוכיות. הסמינריון דן במושגי יסוד בתחום תכנון לימודים מהמבט העיוני והמעשי כאחד. דגש מיוחד מושם על תפקיד המנהל בראיה הכוללת של תכניות הלימודים בבית הספר ובהפעלת חידושים תכנוניים. הלמידה בסמינריון משלבת בין הוראה פרונטאלית ולמידה משותפת, ומתבססת על עבודה עצמית של הסטודנטים. הלמידה העצמית מתנהלת במגוון דרכים – הגשת תרגילים, עבודה בקבוצות ודיונים במהלך הקורס בנושאים שונים, המלווים במעקב ומשוב אישי לעבודתו של כל סטודנט. מהלך הקורס תורם ליכולת הרפלקטיבית והאנליטית של הסטודנטים בכל הנוגע לעבודתם החינוכית.
פרטי התקשרות עם המרצה:
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלה: בימי ג' בתיאום מראש

ניהול החינוך - לימודי הרחבה חובה

ניהול החינוך - לימודי הרחבה חובה

Accordion Title תכנון במערכות חינוך

תכנון במערכות חינוך

2 ש"ס (חובה), שנה א', סמסטר ב'

תכנון מהווה תהליך מרכזי בניהול מערכת ציבוריות, והוא אחד מתפקידי מנהלי מערכות חינוכיות. בכדי לתעל ולטייב את שליטת המנהל/ת במגוון התהליכים החינוכיים, מוצע בקורס מערך של גישות תכנוניות,  לצד כלי עבודה פרקטיים. השילוב בניהם יוכל לסייע למנהל/ת להוביל פרויקטים ותהליכים, מרגע העלתם כאפשרות, ועד לתהליך הביצוע, ולקיימם כמהלך מושכל רציף השזור בתכניות העבודה. הקורס יסקור באופן אינטגרטיבי שלל של היבטים, ובהם מטרות, הגורם האנושי, גורמים טכנולוגים סביבתיים תרבותיים ועוד.  בנוסף, הוא יספק לסטודנטים הבנה לניתוח תהליכי תכנון, כלים לתכנון, וחוויה של התנסות מבוקרות במכלול של פרויקטים בתחום החינוך, ובפרקטיקה התעסוקתית שאותה הם חווים.

Accordion Title קבלת החלטות במנהל החינוך

קבלת החלטות במנהל החינוך

2 ש"ס (חובה), שנה ב', סמסטר א'

הקורס מכוון להעמיק את הידע וההבנה בתהליכי קבלת החלטות מנקודת מבטו של מנהל מסגרת חינוכית. בקורס ייבחנו היבטים תיאורטיים ומעשיים בקבלת החלטות, ייסקרו מודלים ודפוסים התנהגותיים, ויומחשו שלל גורמים בעלי השפעה על מקבלי ההחלטות במערכות חברתיות וחינוכיות. הסטודנטים ילמדו לנתח מצב ונתונים הנוגעים לו, יפיקו לקחים ויציעו דרכים לקבלת החלטות בהתאם. הקורס יכלול סימולציות בהן ישוחקו תפקידים שונים, אשר יאפשרו התמודדות עם מצבי אמת הלקוחים מחיי הניהול, ניתוח מצב וקבלת החלטות על בסיס מודל נבחר.

Accordion Title הערכה בית ספרית

הערכה בית ספרית

2 ש"ס (חובה), שנה ב', סמסטר ב'

הקורס ירחיב את מודעות הסטודנטים בהיבטים הקשורים לקבלת החלטות בתחום החינוךו בניסיונות לטפח אצל הסטודנטים מודעות לערכים ולידע המקצועי שמנתבים את שיקולי המנהלים והמורים בתהליכי ההערכה בבית הספר ולאחריות הנובעת מכך לגבי ההחלטות החינוכיות שלהם.
המטרה של הקורס על הערכה בית ספרית  לנתח את תהליכי הערכה המהווים בידי המנהל אמצעי לקידום תהליכי הלמידה בבית הספר. נברר כיצד בית הספר עוסק בפיתוח, בשיפור ובהתאמה מתמדת של דרכי וכלי הערכה, כדי ליעל ולשפר את האפקטיביות שלו.

Accordion Title ניהול משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש

2 ש"ס (חובה), שנה א', סמסטר א'

ניהול משאבי אנוש במערכת החינוך כולל בתוכו הובלת אנשי חינוך שעבורם משמש הניהול השראה לעבודתם עם התלמידים, מעבר לפיתוחם ולתיעול מצבם המקצועי.  מרבית עבודתו של מנהל מוסד חינוכי קשורה בניהול המשאב האנושי וארגונו כולל מלבד מורים, גם עובדי מנהלה הבאים במגע יום יומי עם התלמידים וההורים. לעתים קרובות, כרוך הניהול במערכת החינוכית  באילוצים ובהגבלות שונות הקשורות בשיבוץ ובניתוב של כוח האדם, הנעתו, קידומו והערכתו. יתר על כן, נדרשת מבחינתו של המנהל מיומנות רבה במדידת התוצרים עליהם העובדים אחראים. הקורס יעמוד על בסיס הידע, המיומנויות והמסוגלות הקשורות בניהול המשאב האנושי. הקורס מכוון לבחון תפישות ותיאוריות ניהוליות הן כתהליך מנהיגותי, והן כדפוס חינוכי אקטיבי ואפקטיבי. הלומד בו ייחשף למיומנויות ניהול, ולכלי שיאפשרו לו להתמודד באופן תיאורטי ופרקטי כאחד עם הסוגיה.

Accordion Title דיני חינוך

דיני חינוך

2 ש"ס (חובה), שנה ב', סמסטר ב'

בקורס "דיני חינוך" נעסוק בקשר שבין שני תחומי דעת "משפט" ו"חינוך". במהלך הקורס יכירו התלמידים מושגי יסוד משפטיים הרלבנטיים לעבודתם כמנהלים/ות, יתוודעו לכלים שונים שעשויים לסייע להם בהתמודדות עם שאלות משפטיות וינתחו שורה של סוגיות משפטיות הרלבנטיות להתמודדות היומיומית של מנהל/ת בית ספר.
מטרת הקורס להגדיל את מודעות התלמידים/ות להיבטים משפטיים של תפקידם כמנהלים/ות ולתת להם כלים להתמודדות טובה במצבים אלה. יצוין, כי הקורס אינו עוסק בתחומים של חניכות, דיני עבודה והשכלה גבוהה.

Accordion Title מבוא לכלכלת החינוך

מבוא לכלכלת החינוך

2 ש"ס (בחירה), שנה א', סמסטר א'

מערכת החינוך מאמצת בעשור האחרון מושגים ודפוסי חשיבה הנסמכים על מושגים כלכליים. מנהלים במסגרת תפקידם נדרשים לשלוט במונחים כלכליים-חברתיים, ולקיים דיאלוג עם מערכות תומכות דבר המצריך שליטה בטרמינולוגיה וביישומים הקשורים להיבטים הכלכליים של הניהול. הקורס  יציג בפני הסטודנטים את החשיבה הכלכלית, ויסייע בידם להרחיב את ארגז הכלים הניהולי - חינוכי בהיבטים הנגזרים מכלכלה.
הקורס ידון במושגים בסיסיים בכלכלה, בניתוח ובפרשנות של תהליכים אקטואליים במערכת החינוך הישראלית ובמערכות חינוכיות נוספות. החינוך ייבחן מנקודת מבט כלכלית באמצעות נושאים שונים כדוגמת עקומת התמורה, תיאורית ההון האנושי, מנגנוני הפעולה של  המערכת הכלכלית (עקומת ההיצע והביקוש), הפרטה בחינוך, השוואת ההשקעה בחינוך בין מדינות שונות לבין מדינת ישראל ועוד.

ניהול החינוך - לימודי הרחבה בחירה

ניהול החינוך - לימודי הרחבה בחירה

Accordion Title פיתוח והנחיית צוותים במערכות חינוכיות

פיתוח והנחיית צוותים במערכות חינוכיות

2 ש"ס (בחירה), שנה ב', סמסטר א'

ללמוד ולהבין תהליכים קבוצתיים כחלק מרכזי בלמידה של בנייה ופיתוח של צוותים במסגרות חינוכיות. תהליך הלמידה יתבסס על הפרספקטיבה הפסיכו-דינאמית, המתמקדת בקשר שבין התהליכים שגלויים ורציונלים ואלה שסמויים ולא-מודעים. הקורס תדגיש את השילוב שבין החשיבה זו לגישת המערכות הפתוחות.  כלומר – לביה"ס/צוות יש תכונות של אורגניזם חי, ופועל ע"פ רגשות, מחשבות ומערכות יחסים בינאישיים ובין קבוצתיים. בתוך ביה"ס/צוות מתקיים מבנה של תפקידים ומטלות, הקשורים בהתמודדות הפנימית עם מטרותיו, משאביו וגבולותיו; ובהתמודדות החיצונית עם הקהילה, בעלי העניין, והמוסדות.  

Accordion Title בית ספר בניהול עצמי

בית ספר בניהול עצמי

2 ש"ס (בחירה), שנה א', סמסטר ב'

היכרות עם סוגיות ותהליכי השינוי החינוכי המתרחשים במערכת החינוך, רפורמות והשלכותיהן על מערכת החינוך העצמי, דיון בדפוסי ניהול שונים, לימוד עקרונות התפיסה של מוסדות חינוך בניהול עצמי ודרכי יישומו והתנסות בתהליכי קבלת החלטות במציאות הבית ספרית, התמודדות עם התחרות התכנית והתקציבית, יובאו לדיון סוגי בתי ספר בניהול עצמי, והאפקטיביות המוצעת תחת כותרת בית הספר (כגון: בית ספר פתוח ולומד וכו').

סדנת ליווי והדרכה בהכנת עבודת גמר

סדנת ליווי והדרכה בהכנת עבודת גמר

Accordion Title ש"ס (חובה), שנה ב', סמסטר ב'

ש"ס (חובה), שנה ב', סמסטר ב'

חשיבה מדעית מעצם מהותה היא תוצר של שיח מושכל, הנתון לביקורת עצמית ומקצועית של הקהילה המדעית. ידע מדעי מתהווה על בסיס ידע אנושי קיים, בהתאם לפרדיגמות מדעיות מקובלות ומתוך מחקר ועיון במסגרת של קהילת ידע רלוונטית. מטרת סדנת עבודת הגמר היא לבנות לתלמידי ה- M.Ed. המכינים עבודת גמר קהילת תמיכה שהיא גם קהילת ידע רלוונטית המספקת מרחב לשיח מדעי ביקורתי, משוב ותמיכה בעבודה.

הסדנה מיועדת לסייע לסטודנטים בפיתוח של דפוסי חשיבה מדעית, ניסוח נכון של הצעת העבודה כולל שאלת חקר ברורה ואפקטיבית, הבניה של תהליכי הכנת העבודה והמחקר הגלום בה, ועד להכנת העבודה עצמה (וזאת בנוסף ובמקביל לעבודת הסטודנט/ית עם המנחה/ת העבודה).

עבודת הגמר תהווה עבור הסטודנט נקודת השיא של לימודיו. על הסטודנט לבחור בתחילת שנה ב' נושא ומנחה, שבעזרתם יעבור דרך תהליך בהובלת שינוי בתחום או בנושא מוגדר מבית הספר (או מערכת חינוך דומה). במהלך ביצוע העבודה ודרך בחינת הנושא הנבחר יוכל הסטודנט להשפיע על תהליכים בית ספריים תוך יישום משולב של הידע התיאורטי והידע המעשי שנצברו במהלך לימודיו.

זהו קורס מחקרי שמתפרס על פני שני סמסטרים בשנה ב (קורס שנתי).

Accordion Title השיקולים לשיבוץ המנחה הם:

השיקולים לשיבוץ המנחה הם:

  1. תחום העניין של הסטודנט.
  2.  ההתאמה של המנחה לסטודנט מנקודת ראותו של הסטודנט  (אינטראקציה הדדית בנקודת ההתחלה והבחירה, הנושאים שהמנחים עוסקים בהם).
  3. המתודולוגיה להנחיה.
  4.  מספר הסטודנטים – התפלגות סימטרית ככל הניתן של הסטודנטים המשובצים לכל מנחה. חשוב לנו לספק הנחיה אופטימלית, הכוללת גם את הפניות של המנחים, ואם לא נעשה כן, תאורטית יתכן וכל המונחים ימצאו עניין בנושא של מנחה ספציפי - וברור שהדבר לא אפשרי.  לכן, קו הגבול לשיבוץ הסטודנטים הינו במידת מה גם מלאכותי, ובחזקת "כל הקודם משובץ".
  5. אם, בעקבות השיח הראשוני, יסתבר כ מונחה כלשהו מבקש  להחליף את השיבוץ, ויתפנה מקום - אפשר  יהיה לבחון בחיוב את השינוי.
  6.  האפשרות של שינוי שיבוץ המנחה תקפה לפרק זמן של חודש בלבד, מרגע השיבוץ.

בברכה

ד"ר עמנואל תמיר

ראש התכנית לתואר השני בניהול וארגון מערכות חינוך

פרטי התקשרות עם המרצה

שעות קבלה: בימי ג' בתיאום מראש

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
846249
TtG7ENpSOa2jYDbWowP2-I-ZytW2CHFNjgsMiBTvkqI
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-c-5sJfSrT8qpWGLat000NX26mMSbluqRqmiqx0DQ3bo
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form