תנאי קבלה מוסמך בהתנהגות ארגונית | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מוסמך בהתנהגות ארגונית

תנאי קבלה מוסמך בהתנהגות ארגונית

• מועמד שהוסמך כבוגר תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בממוצע סיום של 80 לפחות.
• בעלי תארים שווי ערך ממוסדות ידועים בחו"ל, בכפוף להצגת אישור על שקילות לתואר של האגף להערכת תארים בחו"ל במשרד החינוך, בממוצע סיום של 80 לפחות. בקשות הפטור תישקלנה על ידי ועדת הקבלה.
• הצגת אישור זכאות לתואר (חובה).
• בעל פטור מלימודי אנגלית ממוסד אקדמי מוכר.
• מי שעברית איננה שפת אמו יצטרך לעבור בחינת יע"ל ולהציג רמת פטור בעברית.
 

"לימודי ליבה" נדרשים במסגרת התואר הראשון:

• מקרו כלכלה.
• מיקרו כלכלה.
• מושגים במדעי ההתנהגות.
• שיטות מחקר וניתוח נתונים.
 
מועמד שחסר/ים לו קורס/ים על פי הרשימה המפורטת לעיל, נדרש ללמוד שלושה קורסי השלמה, בהתאם לפירוט מטה, כתנאי לקבלה ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה.

קורסי השלמה במקצועות יסוד מכל מוסד אקדמי מוכר:

מבוא לכלכלה - בהיקף של 2 ש"ס ובציון של 70 לפחות.
מושגים במדעי ההתנהגות – בהיקף של 2 ש"ס ובציון של 70 לפחות.
שיטות מחקר וניתוח נתונים - בהיקף של 2 ש"ס ובציון של 70 לפחות.
 
יש להשלים קורסים אלו לפני תחילת הלימודים.
הכרות ופטורים מקורסי השלמה יאושרו ע"י ועדת הקבלה בלבד.
 

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה המלאים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יעלה על 10% מסך המתקבלים.

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827