תנאי קבלה מוסמך בהתנהגות ארגונית | המכללה האקדמית תל חי

תנאי קבלה מוסמך בהתנהגות ארגונית

תנאי קבלה מוסמך בהתנהגות ארגונית

 • מועמד שהוסמך כבוגר תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בממוצע סיום של 80 לפחות.
 • בעלי תארים שווי ערך ממוסדות ידועים בחו"ל, בכפוף להצגת אישור על שקילות לתואר של האגף להערכת תארים בחו"ל במשרד החינוך, בממוצע סיום של 80 לפחות. בקשות הפטור תישקלנה על ידי ועדת הקבלה.
 • הצגת אישור זכאות לתואר(חובה).
 • בעל פטור מלימודי אנגלית ממוסד אקדמי מוכר.
 • מי שעברית איננה שפת אמו יצטרך לעבור בחינת יע"ל ולהציג רמת פטור בעברית.

"לימודי ליבה" נדרשים במסגרת התואר הראשון:

 • מבוא לכלכלה.
 • מושגים במדעי ההתנהגות.
 • שיטות מחקר וניתוח נתונים.

מועמד שחסר/ים לו קורס/ים על פי הרשימה המפורטת לעיל, נדרש ללמוד קורסי השלמהבהתאם לפירוט מטה, כתנאי לקבלה ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה.

קורסי השלמה במקצועות יסוד מכל מוסד אקדמי מוכר:

 • מבוא לכלכלה - בהיקף של לפחות 2 נ"ז ובציון של 70 לפחות.
 • מבוא למדעי ההתנהגות - בהיקף של 4 נ"ז ובציון של 70 לפחות.
 • סטטיסטיקה א' - בהיקף של לפחות 2 נ"ז ובציון של 70 לפחות.
 • סטטיסטיקה ב' - בהיקף של לפחות 2 נ"ז ובציון של 70 לפחות.
 • שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות - בהיקף של לפחות 2 נ"ז ובציון של 70 לפחות.

יש להשלים קורסים אלו לפני תחילת הלימודים או במהלך סמסטר א' של שנה א' בתכנית, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה (למעט סטטיסטיקה ב' שיש להשלים עד סוף שנה א') פטורים מקורסי השלמה יאושרו ע"י ועדת הקבלה בלבד.

תיתכן אפשרות להשלמת הקורסים ביחידה ללימודי חוץ במהלך הקיץ, בכפוף למספר הנרשמים.

חריגים:

 • בקשתם של מועמדים בעלי ממוצע סיום של 75-79 תופנה לוועדת הקבלה.
 • במקרים חריגים ועדת הקבלה תשקול קבלת סטודנטים מצטיינים שעדיין לא סיימו את חובותיהם לתואר ראשון, בכפוף לממוצע של לפחות 90. אם יתקבלו ותהיה התנגשות בין בתואר השני והנותרים בתואר הראשון ילמד את הקורסים בתואר הראשון וידחה עוקבת קורסים מתנגשים מהתואר השני. עקב כך ,לימודיו של סטודנט כזה בתואר ימשכו יותר משנתיים.

בשל מכסת מקומות מוגבלת בתכנית, מומלצת הרשמה מוקדמת.

 

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827