ועדת האתיקה המוסדית למחקרים המערבים בני אדם

מחקרים מדעיים המערבים בני אדם חייבים להיות כפופים להגבלות מוסריות הקשורות באופן ניהול המחקר ובתוצאותיו ובהשלכותיו על הנחקר ועל החברה בכלל. תפקידה של ועדת האתיקה המכללתית  (IRB – Institutional Review Board) הוא להבטיח כי כל המחקרים שנערכים בשם המכללה עומדים בכללים אלה. 

לא יבוצע מחקר בבני אדם בכל רמה שהיא, בין אם על ידי חוקרים ובין אם על ידי סטודנטים, ללא אישור בכתב ומראש של הוועדה המכללתית או החוגית. על החוקר המציע את המחקר לפנות לוועדה באמצעות המערכת המקוונת לשם קבלת אישור. 
הוועדה תבחן את הצעות המחקר לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם עריכת מאזן של תועלת מול סיכון, טיפול נאות בנבדקים לרבות שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם, כיבוד צנעת הפרט, שקיפות והסכמה חופשית, תוך התייחסות מיוחדת לאוכלוסייה בסיכון.

כל חוקר ראשי וכל חוקר אשר בא במגע מילולי או פיזי עם משתתפים במחקר, מחויב להשלים קורס העוסק באתיקה של מחקרים בבני אדם (תעודת GCP). מסמך המעיד על סיום קורס הכשרה מהווה תנאי לבחינת המחקר על ידי הוועדה. 
ועדת האתיקה איננה תחליף לוועדת הלסינקי ואיננה יכולה לאשר מחקרים שיש צורך לקבל אישור ועדת הלסינקי כדי לבצעם.
 

חברי ועדת האתיקה 

ד"ר יעל קדר – יושבת ראש הוועדה, החוג ללימודים רב תחומיים [email protected]  
ד"ר ירון יגיל – עבודה סוציאלית [email protected]  
ד"ר הדס מרציאנו – פסיכולוגיה [email protected]  
ד"ר סיגל טפר – תזונה [email protected]  
ד"ר יעל גרינשטיין – חינוך  [email protected]   

ד"ר מיטל שבת סימון - חינוך [email protected]

ד"ר שלמה שפירא – מדעי החיים, יועץ חיצוני לוועדה  [email protected] 
רכזת פניות – שי שטקלר [email protected]


לפניות, בקשות והגשות, אנא פנו אל שי שטקלר: [email protected] 

Accordion Title הנחיות להגשת בקשה לוועדת האתיקה

הנחיות להגשת בקשה לוועדת האתיקה

לפני ההגשה אנא בדקו האם הושלמו הצעדים הבאים:

  • קריאת הנוהל והתקנון של ועדת האתיקה.
  • אישור הכשרת חוקרים באתיקה מחקרית.
  • הוגשה הצעת המחקר במלואה.
  • הוגשה בקשה לאישור ועדת אתיקה.
  • הוגש כתב הסכמה מדעת.
  • הוגשה מודעת הגיוס למשתתפים למחקר.
  • הוגשו כלי המחקר ונספחים (שאלונים, גיליון איסוף נתונים, יומן דווח וכו').
  • החוקרים חתומים ופרטיהם מופיעים על המסמכים.

את הטפסים יש להשלים במלואם. הצעה שתוגש בלי הטפסים הרלוונטיים לא תידון בוועדה.
בברכת מחקר אתי ופורה. 

תקנון ועדת אתיקה במחקר 
 

Accordion Title ועדות אתיקה חוגיות

ועדות אתיקה חוגיות

תפקידים וסמכויות 

עקרונות מנחים לוועדת האתיקה החוגית

תפקידי מנחי הסמינרים 

מצגת לשיעור אתיקה בסמינר - דוגמה - פרופ' שרון שניר 

מצגת לשיעור אתיקה בסמינר - דוגמה - ד"ר אילנה הירסטון 

מצגת לשיעור אתיקה בסמינר - דוגמה - ד"ר תמר ברקאי 

כתב הסכמה מדעת - דוגמה 

טופס הסכמה מדעת של הורים / אפוטרופוס - דוגמה 

הנחיות כניסה לקורס GCP מקוון 

הצהרת הסטודנט והמנחה 

החלטת ועדת האתיקה 

טופס בקשה לחידוש אישור אתיקה - מעבדות 

שיטות להצלבת מידע שנאסף על נבדק 

מחקרים במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה 

חברי ועדות האתיקה החוגיות 

כלכלה וניהול, התנהגות ארגונית, לימודי גליל , רב תחומי, שרותי אנוש, מזרח אסיה 
פרופ' גונן שרון (לימודי גליל), ד"ר דפנה שוורץ אשר (כלכלה וניהול, התנהגות ארגונית ושרותי אנוש), ד"ר תמר ברקאי (רב תחומי). 
תרפיה באומנות ודרמה תרפיה 
ד"ר עופרה ולטר (יו"ר), ד"ר סוזאנה פנדזיק, ד"ר תמי גברון, פרופ' שרון שניר 
חינוך 
ד"ר אלון גולדברג (יו"ר), ד״ר בת אל חזן לירן , ד״ר מעיין מרחב
עבודה סוציאלית 
ד"ר ירון יגיל (יו"ר), ד״ר עו״ד מיכל סגל, ד״ר עדי ויטמן שור, ד״ר טליה גליקליך, ד״ר ליגת שלו, ד״ר משה פרחי 
פסיכולוגיה 
ד"ר עומר הורוביץ (יו"ר), ד"ר אילנה הירסטון, ד"ר הדס מרציאנו 
הפקולטה לחינוך 
פרופ' דורית אלט (יו"ר), ד"ר מיטל שבת סימון, ד"ר אייל וייסבליט, ד"ר עדני נייפלד
מדעים – ועדה פקולטתית 
ד"ר לואי בשיר (יו"ר), ד"ר אנדראה ספיר שוכמן, ד"ר אהוד שחר