מעבר למערכת אקדמי | המכללה האקדמית תל חי

מעבר למערכת אקדמי

מעבר למערכת אקדמי

logo tesxt
click

אתם.ן קליק מהמשרה
הבאה שלכם.ן

אתם עומדים לצאת ממערכות המכללה ולעבור למערכת AcadeMe.
AcadeMe הינה ספק חיצוני וכל המידע שנמסר על ידכם למערכותיה אינו באחריות המכללה.

click