M.A. בעבודה סוציאלית לבעלי תואר אחר | המכללה האקדמית תל חי

M.A. בעבודה סוציאלית לבעלי תואר אחר

M.A. בעבודה סוציאלית לבעלי תואר אחר
 • M.A. בעבודה סוציאלית לבעלי תואר אחר

למידע נוסף מלא פרטיך

השדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

M.A. בעבודה סוציאלית לבעלי תואר אחר

רקע:

 • התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר מתחומים אחרים המעוניינים לרכוש הכשרה פורמלית בעבודה סוציאלית.
 • התוכנית מורכבת מלימודי השלמה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, הכוללים ידע בסיסי והכרחי לעיסוק במקצוע כולל הכשרה מעשית בשדה. ולימודים מלאים לתואר שני בעבודה סוציאלית.
 • התוכנית מקנה תואר שני בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ועיסוק במקצוע.

מהות התכנית:

 • תל חי מציעה תוכנית תלת שנתית לתואר שני בעבודה סוציאלית.
 • לתוכנית יתקבלו עד 20 סטודנטים, בעלי יכולת אקדמית מוכחת בתואר ראשון , וניסיון בעשייה חברתית או בפעילות התנדבותית במסגרות טיפוליות.
 • ​התכנית תכלול לימודי עו"ס ברמת תואר ראשון (כולל עבודה מעשית), והשלמת כל המחויבויות הנדרשות לתואר שני בעו"ס (כולל פרקטיקום).

*  לא תתאפשר קבלת תואר לאחר סיום לימודי השלמה לתואר  הראשון בעבודה סוציאלית בלבד, אלא רק בסיום לימודי התכנית במלואה כפי שמוצגת (תלת שנתית).

דרישות התוכנית:

סטודנטים אשר לא למדו קורסי מבוא במסגרת לימודיהם הקודמים ידרשו בהשלמת קורסי בסיס (מבואות) במהלך שנת הלימודים הראשונה:

 • מבוא לסוציולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • שיטות מחקר
 • פסיכופתולוגיה

היקף הלימודים:

 • בשנה א': יום לימודים מרוכז של לימודים עיוניים ויומיים הכשרה מעשית.
 • בשנה ב': יומיים מרוכזים של לימודים עיונים ויומיים הכשרה מעשית.
 • בשנה ג': יום לימודים מרוכז ופרקטיקום.
 • תנאי מעבר: המעבר משנה א' ל-ב' מותנה בממוצע ציונים 80 ומעלה וציון עובר בהכשרה מעשית. כמו כן,  סיום קורסי בסיס (מבואות).  מעבר משנה ב' לג' מותנה בציון ממוצע 80 בקורסי השלמה של תואר הראשון, וציון עובר בהכשרה המעשית.